Skip to main content

STANDARDVILKÅR GORM ENVISION A/S

 1. AFTALENS OMFANG

  1. Samarbejdet angår de aftalte ydelser. Supplerende vilkår kan være aftalt i et tillæg, der i så fald har forrang forud for nedenstående standardvilkår.
  2. Bureauet har pligt til at stille de kompetencer og ressourcer til rådighed, som er nødvendige og relevante for at yde Kunden en professionel rådgivning, herunder gøre brug af samarbejdspartnere/underleverandører.
  3. Kunden og Bureauet (Parterne) optræder loyalt over for hinanden og orienterer løbende hinanden om forhold af relevans for samarbejdet og Ydelserne.Forventer Kunden væsentlige ændringer i samarbejdet eller dets omfang, herunder at Kunden ikke kan indfri sine budgetter, orienterer Kunden Bureauet herom skriftligt/elektronisk i så god tid, at Bureauet har mulighed for at tilpasse sig den fremtidige situation.
 2. SAMARBEJDSFORM

  1. Bureauet og Kunden har på nuværende tidspunkt ikke indgået en strategisk samarbejdsaftale og har dermed heller ikke indgået gensidige aftaler der forpligtiger hinanden ud over denne aktuelle Ydelse.
  2. Ønsker en af parterne at etablere et længerevarende forpligtende samarbejde, kan parterne optage forhandlinger om en strategisk samarbejdsaftale.
 3. PRISER OG BETALING

  1. Kunden betaler, hvad der er aftalt, og ellers hvad der følger af Bureauets normale priser. Reguleringer af aftalte faste priser og timetakster og andet vederlag skal meddeles Kunden, hvis reguleringen overstiger almindelige omkostningsstigninger.
  2. Omkostninger afholdt af Bureauet til underleverandører/samarbejdspartnere, eksterne køb, rejser og ophold forbundet med udarbejdelsen af Ydelser og samarbejdet i øvrigt betales af Kunden efter regning med et tillæg.
  3. Overskrides et udarbejdet budget væsentligt (mere end 10 %), orienteres Kunden snarest muligt.
  4. Bureauet fakturerer Ydelserne, når de er leveret til Kunden. Bureauet kan dog forlange en passende forudbetaling og acontofakturere igangværende arbejder månedligt efter milepæle eller tidsforbrug. Betalingsfrist fremgår af fakturaerne eller meddeles på anden vis af Bureauet.Forsinket betaling forrentes efter renteloven. Kunden har alene ret til modregning, hvis det er aftalt med Bureauet.
  5. Anerkender Kunden ikke en faktura, reklamerer han straks og senest 1 uge efter modtagelsen af fakturaen skriftligt/elektronisk over for Bureauet.Kunden tilbageholder maksimalt betalingen for den del af fakturaen, der ikke anerkendes.
 4. ANSVAR FOR LOVGIVNING MV:

  1. Bureauet sikrer, at leverede Ydelser er i overensstemmelse med den danske markedsføringslov (§§ 1-12). Kunden sikrer, at anden lovgivning og branchekutymer mv. iagttages. Kunden orienterer skriftligt/elektronisk Bureauet i passende tid forud for Ydelsens levering om særlige lov- og produktkrav mv., som Bureauet skal tage højde for.
 5. IMMATERIELLE RETTIGHEDER MV:

  1. Under samarbejdet opnår Kunden alene en brugsret til ydelserne på det danske marked, betinget af betaling, i det aftalte eller af Parterne forudsatte omfang. Selvstændig bearbejdning eller anvendelse skal aftales særskilt, idet brugsretten til materialer, der indgår i ydelserne på vise områder kan være begrænset som følge af Bureauets aftaler eller indkøbte licenser med samarbejdspartnere og underleverandører.Hvad angår varemærker og domæner får Kunden ejendomsret ved levering, betinget af betaling.
  2. Mod supplerende betaling til Bureauet får Kunden en videregående ret til Ydelserne, herunder ret til at bruge dem efter samarbejdets ophør, på udenlandske markeder eller via koncernforbundne enheder. Ved uenighed om betalingens størrelse kan en Part lade Sø- og Handelsrettens præsident udpege en sagkyndig, der så vidt muligt inden for 1 uge fastsætter en foreløbig betaling for den videregående ret, svarende til en skønnet værdi for den videregående ret. Efter betaling heraf kan Kunden gøre fortsat/udvidet brug af Ydelsen. Er en Part uenig i betalingens størrelse, kan den indbringes for voldgiftsretten efter punkt 8
  3. Bureauet sørger for clearing af tredjemandsrettigheder til Ydelserne i det omfang, der følger af punkt 5.1. Dette gælder dog ikke materiale, der kommer fra Kunden selv, eller fra Kundens tidligere samarbejdspartner. Er rettighedsclearing ikke muligt inden for rimelige grænser eller betinget, orienterer Bureauet Kunden herom. Gør Kunden brug af sin ret til at erhverve videregående ret til Ydelserne efter punkt 5.2, sørger Bureauet for supplerende rettighedsclearing, hvis dette aftales skriftligt/elektronisk og Bureauet vederlægges herfor.
  4. Bureauet foretager kendetegnsretlige forundersøgelser og bistår med registrering af varemærker og domæner, hvis det aftales skriftligt/elektronisk med Kunden.
  5. Under og efter samarbejdet kan Bureauet som led i markedsføring af Bureauet oplyse om samarbejdet, herunder gøre brug af Kundens kendetegn og leverede Ydelser, forudsat det sker loyalt og under iagttagelse af punkt 6.1.
 6. FORTROLIGHED OG OPBEVARING/UDLEVERING AF MATERIALE

  1. Parterne skal under og efter samarbejdet behandle intern viden om hinanden fortroligt.
  2. Bureauet opbevarer kopi af Ydelser og efter Bureauets skøn anvendt materiale hertil i 2 år efter leveringen, dog kun 1/2 år efter samarbejdets ophør.I denne periode udleverer Bureauet efter anmodning kopi af Ydelser og opbevaret materiale til Kunden, forudsat Bureauet ikke har forfaldne krav mod Kunden, og Kunden betaler Bureauets tidsforbrug efter gældende takster og omkostninger forbundet med udleveringen.
 7. MISLIGHOLDELSE OG AFBESTILLING

  1. Dansk rets almindelige regler regulerer misligholdelse, jf. dog dette punkt 7. Misligholdelse skal straks og inden 1 uge fra Kunden får eller burde få kendskab til misligholdelsen meddeles Bureauet skriftligt/elektronisk.Har Kunden fået en Ydelse til korrektur/godkendelse, er Bureauet uden ansvar. Bureauets erstatningsansvar omfatter ikke indirekte tab/følgeskader og kan ikke overstige det fakturerede beløb for den Ydelse, ansvaret angår. Bureauet har ret til afhjælpning og omlevering.Tilsidesætter Kunden sine oplysningspligter efter punkt 1.3 betaler Kunden erstatning til Bureauet.
  2. Afbestilling af Ydelser sker skriftligt/elektronisk og indebærer, at Bureauet indstiller igangværende arbejde og så vidt muligt begrænser omkostningerne for Kunden. Kunden betaler omkostninger, der allerede er afholdt, eller er forårsaget af afbestillingen samt Bureauets tidsforbrug efter Bureauets gældende priser.
 8. TVISTER

  1. Tvister afgøres efter dansk ret. Er Parterne enige om det, søges tvister løst via forhandling eller mediator udpeget af Mediatoradvokater (mediatoradvokater.dk). En Part kan når som helst afbryde en forhandling/mediation og indbringe tvisten for voldgift.Hver part udpeger en voldgiftsdommer, der i fællesskab udpeger en formand eller beder Sø- og Handelsrettens præsident om at gøre det.Voldgiftsrettens afgørelser er fortrolige.
Aarhus

Christiansgade 30
8000 Aarhus C

København

Jægersborg Allé 4
2920 Charlottenlund